Crèdits


Aquesta web és una restauració de l'antiga web de Tiurana.org, amb l'objectiu de recuperar-ne el contingut bibliogràfic i posar-lo a disposició del públic com a arxiu històric. La web inclou fotografies de les cases i carrers del poble antic, així com diverses imatges preses durant les obres de construcció de l'embassament de Rialb.

S'ha intentat deixar l'estructura i contingut de la nova web el més fidel possible a l'original, actualitzant i modificant el codi font allà on era necessari. Malauradament part del codi s'ha perdut, per tant, la web ja no disposa d'algunes de les seves funcionalitats (e.g., llibre de visites).

Tots els crèdits d'autoria i agraïments resten envers els respectius autors de l'antiga web.